دریافت کد گروه های کالا

به منظور ثبت کالا در سامانه فلوکس از طریق وب سرویس شما نیاز به کد زیر گروه و گروه کالا را دارید به همین منظور جهت دسترسی به کد گروه های کالا می توانید از متد استفاده نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/getgroups.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100",
	"Output": [{
		"Groupid": "کد گروه",
		"Groupname": "نام گروه"
	}, {
		"Groupid": "کد گروه",
		"Groupname": "نام گروه"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Groupid^GroupName;^Groupid^GroupName

دریافت کد زیر گروه های کالا

به منظور ثبت کالا در سامانه فلوکس از طریق وب سرویس شما نیاز به کد زیر گروه و گروه کالا را دارید به همین منظور جهت دسترسی به کد گروه های کالا می توانید از متد استفاده نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/getsubgroups.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Groupid String بلی کد گروه اصلی که از طریق متد Getgroups به دست آمده است
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100",
	"Output": [{
		"Subgroupid": "کد گروه",
		"Subgroupname": "نام گروه"
	}, {
		"Subgroupid": "کد گروه",
		"Subgroupname": "نام گروه"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Subgroupid^SubgroupName;^Subgroupid^SubgroupName

ثبت یک مرکز فروش جدید

چنانچه قصد دارید یک مرکز فروش را توسط متدهای وب سرویس ما در لیست فروشگاه های خود فعال نمایید می توانید از این متد استفاده نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/sadd.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
State String بلی کد استانی که مرکز فروش شما در آن قرار دارد
City String بلی کد شهرستانی که مرکز فروش شما در آن قرار دارد
Pcode String بلی کد پستی 10 رقمی به صورت عددی و بدون - و یا فاصله
Tell String بلی شماره تلفن ثابت مرکز فروش به صورت عددی و بدون فصله و یا - به همراه کد شهرستان برای مثال: 02177000000
Mobile String بلی شماره موبایل صاحب امتیاز مرکز فروش به صورت عددی و بدون فاصله و یا - برای مثال: 09127000000
Email String بلی آدرس ایمیل صاحب امتیاز مرکز فروش
Shopname String بلی نام فارسی مرکز فروش این نام بر روی فاکتورهای صادر شده نمایش داده خواهد شد
Name String بلی نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز مرکز فروش
Nationalcode String بلی کد ملی فرد حقیقی صاحب امتیاز مرکز فروش و یا شناسه ملی فرد حقوقی بدون فاصله و یا - به صورت عددی
Shopusername String بلی نام کاربری مرکز فروش نهایتا 12 کاراکتر به صورت حروف و عدد و یا _ a-z 0-9 فقط لاتین وارد شود
Shoppassword String بلی کلمه عبور مرکز فروش نهایتا 12 کارکتر
Website String بلی آدرس وب سایت مرکز فروش بدون http:// و یا https://
Address String بلی آدرس پستی فیزیکی محل مرکز فروش لطفا به صورت کامل وارد شود
Minweight String بلی حداقل وزن : توسط این آیتم شما می توانید فروشگاه را محدود نمایید که زیر وزن تعیین شده کالا را ثبت نکند
Minprice String بلی حداقل قیمت: توسط این آیتم شما می توانید فروشگاه را محدود نمایید که زیر قیمت تعیین شده کالا را ثبت نکند
Sphone String بلی شماره تلفن پشتیبانی مرکز فروش به صورت عددی و بدون فصله و یا - به همراه کد شهرستان برای مثال: 02177000000
Atime String بلی زمان پاسخگویی واحد پشتیبانی به صورت عددی از 4 رقم برای مثال: 1022 نشان دهنده پاسخگویی از ساعت 10 الی 22 می باشد
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100"
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code

ویرایش اطلاعات مرکز فروش

چنانچه قصد دارید اطلاعات مرکز فروش ثبت شده را ویرایش نمایی می توانید از این متد استفاده نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/sedit.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
State String بلی کد استانی که مرکز فروش شما در آن قرار دارد
City String بلی کد شهرستانی که مرکز فروش شما در آن قرار دارد
Pcode String بلی کد پستی 10 رقمی به صورت عددی و بدون - و یا فاصله
Tell String بلی شماره تلفن ثابت مرکز فروش به صورت عددی و بدون فصله و یا - به همراه کد شهرستان برای مثال: 02177000000
Mobile String بلی شماره موبایل صاحب امتیاز مرکز فروش به صورت عددی و بدون فاصله و یا - برای مثال: 09127000000
Email String بلی آدرس ایمیل صاحب امتیاز مرکز فروش
Shopname String بلی نام فارسی مرکز فروش این نام بر روی فاکتورهای صادر شده نمایش داده خواهد شد
Name String بلی نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز مرکز فروش
Nationalcode String بلی کد ملی فرد حقیقی صاحب امتیاز مرکز فروش و یا شناسه ملی فرد حقوقی بدون فاصله و یا - به صورت عددی
Shopusername String بلی نام کاربری که قصد ویرایش اطلاعات آن را دارید
Shoppassword String بلی کلمه عبور مرکز فروش نهایتا 12 کارکتر
Website String بلی آدرس وب سایت مرکز فروش بدون http:// و یا https://
Address String بلی آدرس پستی فیزیکی محل مرکز فروش لطفا به صورت کامل وارد شود
Minweight String بلی حداقل وزن : توسط این آیتم شما می توانید فروشگاه را محدود نمایید که زیر وزن تعیین شده کالا را ثبت نکند
Minprice String بلی حداقل قیمت: توسط این آیتم شما می توانید فروشگاه را محدود نمایید که زیر قیمت تعیین شده کالا را ثبت نکند
Sphone String بلی شماره تلفن پشتیبانی مرکز فروش به صورت عددی و بدون فصله و یا - به همراه کد شهرستان برای مثال: 02177000000
Atime String بلی زمان پاسخگویی واحد پشتیبانی به صورت عددی از 4 رقم برای مثال: 1022 نشان دهنده پاسخگویی از ساعت 10 الی 22 می باشد
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100"
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code

ثبت یک محصول جدید

قبل از ثبت سفارش در سامانه فلوکس شما می بایست کالاهای خود را به سامانه معرفی نمایید به همین جهت می توانید با استفاده از این متد کالای خود را در فلوکس ثبت نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/padd.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Groupid String بلی کد زیرگروه که قصد دارید محصول خود را در آن ثبت نمایید این کد از طریق متد Getsubgroup به دست می آید
Name String بلی نام محصول که قصد دارید آن را در سامانه ثبت نمایید
Weight String بلی وزن محصول به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد شود
Pweight String بلی وزن بسته بندی محصول به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد شود
Price String بلی قیمت نهایی محصول به صورت عددی و بر مبنای ریال وارد شود
Guaranty String بلی در صورتی که کالای شما دارای گارانتی می باشد این مقدار را معادل 1 و در غیر اینصورت آن را معادل 0 قرار دهید
Length String بلی طول کالا با احتساب بسته بندی به صورت عددی و بر مبنای Cm وارد شود
Height String بلی ارتفاع کالا با احتساب بسته بندی به صورت عددی و بر مبنای Cm وارد شود
Width String بلی عرض کالا با احتساب بسته بندی به صورت عددی و بر مبنای Cm وارد شود
Det String بلی توضیحات کالا لطفا توجه داشته باشید در صورت ادعای خریدار یکی از ملاک های مورد بررسی این مقدار می باشد فلذا این اطلاعات را کامل ثبت نمایید
Pid String بلی کد اختصاصی و یونیک که شما به محصول ارائه می نمایید ثبت سفارش بر اساس این کد قابل دسترس می باشد
Status String بلی وضعیت فروش محصول 0 = غیر قابل فروش و 1 = قابل فروش
Shopid String بلی کد مرکز فروشی که قصد دارید این محصول توسط آن به فروش برسد
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100"
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code

ویرایش اطلاعات محصول

چنانچه قصد داشتید اطلاعات محصول ثبت شده را ویرایش نمایید و یا قیمت آن را تغییر دهید می توانید با استفاده از این متد کالای خود را در فلوکس ثبت نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/pedit.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Groupid String بلی کد زیرگروه که قصد دارید محصول خود را در آن ثبت نمایید این کد از طریق متد Getsubgroup به دست می آید
Name String بلی نام محصول که قصد دارید آن را در سامانه ثبت نمایید
Weight String بلی وزن محصول به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد شود
Pweight String بلی وزن بسته بندی محصول به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد شود
Price String بلی قیمت نهایی محصول به صورت عددی و بر مبنای ریال وارد شود
Guaranty String بلی در صورتی که کالای شما دارای گارانتی می باشد این مقدار را معادل 1 و در غیر اینصورت آن را معادل 0 قرار دهید
Length String بلی طول کالا با احتساب بسته بندی به صورت عددی و بر مبنای Cm وارد شود
Height String بلی ارتفاع کالا با احتساب بسته بندی به صورت عددی و بر مبنای Cm وارد شود
Width String بلی عرض کالا با احتساب بسته بندی به صورت عددی و بر مبنای Cm وارد شود
Det String بلی توضیحات کالا لطفا توجه داشته باشید در صورت ادعای خریدار یکی از ملاک های مورد بررسی این مقدار می باشد فلذا این اطلاعات را کامل ثبت نمایید
Pid String بلی کد محصولی که قصد دارید اطلاعات آن را ویرایش نمایید
Status String بلی وضعیت فروش محصول 0 = غیر قابل فروش و 1 = قابل فروش
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100"
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code

دریافت لیست شرکت های حمل کننده کالا

در این بخش شما قادر خواهید بود نام، کد شرکت ها و سرویس های فعال سرویس دهنده های سامانه فلوکس را دریافت نمایید شایان ذکر است در صورت نیاز قادر خواهید بود این متد را در بازه های زمانی مختلف فراخوانی کرده تا اطلاعات شما در وب سایت / اپلیکیشن مورد استفاده شما آنلاین باشد

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/getproviders.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "100",
	"Output": [{
			"Providerid": "کد سرویس دهنده",
			"Providername": "نام سرویس دهنده",
			"Serviceid": "کد زیر سرویس",
			"Servicename": "نام زیر سرویس",
			"Distributetime": "ساعت توزیع",
			"Invicelogo": "لوگو بالای فاکتور",
			"Tls": "پشتیبانی از توزیع در زمان مشخص"
		},
		{
			"Providerid": "کد سرویس دهنده",
			"Providername": "نام سرویس دهنده",
			"Serviceid": "کد زیر سرویس",
			"Servicename": "نام زیر سرویس",
			"Distributetime": "ساعت توزیع",
			"Invicelogo": "لوگو بالای فاکتور",
			"Tls": "پشتیبانی از توزیع در زمان مشخص"
		}
	]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود در صورتی پشتیبانی از توزیع در زمان مشخص مقدار آن 1 خواهد شد

Result Code^Providerid^Providername^Serviceid^Servicename^Distributetime^Invicelogo;Providerid^Providername^Serviceid^Servicename^Distributetime^Invicelogo^Tls

استعلام نرخ کرایه حمل مرسوله

قبل از ثبت سفارش شما بایستی نرخ مرسوله خود را محاسبه و به خریدار، سرویس گیرنده نمایش دهید به این منظور کافی است متد زیر را فراخوانی کرده و نرخ حمل مرسوله را به صورت آنلاین دریافت نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/getprice.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Shopid String بلی کد فروشگاهی که قصد دارید برای آن ثبت سفارش نمایید
Cityid String بلی کد شهر مقصد مرسوله
Location String بلی موقعیت مکانی خریدار بر روی Map در صورتی که خریدار دارای لوکیشن نمی باشد این فیلد را معادل 0 قرار دهید در غیر اینصورت به صورت LAT,Long وارد شود
Serviceid String بلی کد زیر سرویس که از طریق متد Getproviders دریافت کرده اید
Paymentid String بلی روش پرداخت مبلغ سفارش در صورتی که مبلغ را خریدار در محل پرداخت می کند عدد 0 و در صورتی که مبلغ سفارش قبلا اخذ شده است عدد 1 را وارد نمایید
Price String بلی قیمت نهایی سفارش را به صورت عددی و بر مبنای ريال وارد نمایید
Weight String بلی وزن نهایی سفارش را به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد نمایید
Insurance String بلی چنانچه قصد دارید کالا را بیمه نمایید این فیلد را معادل 1 و در غیر اینصورت این فیلد را معادل 0 قرار دهید
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت",
	"Sendpricecod": "هزینه ارسال مرسوله",
	"Sendpriceonline": "هزینه ارسال مرسوله بدون نرخ وصول وجه",
	"Taxcod": "مالیات بر ارزش افزوده هزینه ارسال",
	"Taxonline": "مالیات بر ارزش افزوده هزینه ارسال بدون نرخ وصول وجه",
	"Insurance": "حق السهم بیمه کالا"
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Sendpricecod^Sendpriceonline^Taxcod^Taxonline^Insurance

ثبت سفارش و دریافت کد رهگیری مرسوله

جهت ثبت سفارش و دریافت کد رهگیری برای مرسوله خود از این متد استفاده نمایید لطفا توجه داشته باشید چنانچه قصد دارید در یکبار فراخوانی چند مرسوله را با هم ثبت نمایید شما می توانید در استرینگ Det چند استرینگ را با استفاده از کاراکتر ; از هم جدا نمایید و حداکثر در هر بار فراخوانی 100 مرسوله را ثبت نمایید

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/neworder.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Det String بلی استرینگ اطلاعات سفارش بر اساس استاندارد ارائه شده در جدول زیر
Ordertip String بلی چنانچه قصد دارید همزمان با ثبت سفارش، سفارش مورد نظر را به حالت آماده به قبول در آورید این مقدار را معادل 1 و در غیر اینصورت آن را معادل 0 قرار دهید
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

استاندارد استرینگ Det


Shopid^Phone_number^Mobile_number^Orderid^Cityid^Products_id^Order_weight^Order_price^Serviceid^Paymentid^Buyer_name^Buyer_nationalcode^Buyer_address^Postalcode^Email^ip_address^Buyer_location^Sendprice^Tax^Distribute_time^Insurance^Sendprice_discount

توضیحات استرینگ Det به شرح زیر می باشد

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Shopid String بلی استرینگ اطلاعات سفارش بر اساس استاندارد ارائه شده در جدول زیر
Phone_number String بلی چنانچه قصد دارید همزمان با ثبت سفارش، سفارش مورد نظر را به حالت آماده به قبول در آورید این مقدار را معادل 1 و در غیر اینصورت آن را معادل 0 قرار دهید
Mobile_number String بلی در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
Orderid String بلی یک استرینگ 20 کاراکتری که شناسه سفارش شما می باشد و می توانید به صورت شناسه در سفارش ثبت نمایید
Cityid String بلی کد شهر مقصد که مرسوله به آن مقصد ارسال می گردد
Products_id String بلی کد کالا(ها) که توسط متد Addproduct ثبت شده است به همراه تعداد برای مثال فرض کنید کالای کد 1 به تعداد 4 عدد و کالای کد 3 به تعداد 7 عدد فروش رفته : 1-4,3-7
Order_weight String بلی وزن نهایی سفارش که در حال ثبت سفارش آن می باشید به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد شود
Order_price String بلی قیمت نهایی سفارش که در حال ثبت می باشید به صورت عددی و بر مبنای ريال وارد شود
Serviceid String بلی کد زیر سرویس که قصد دارید سفارش را توسط آن ارسال نمایید این کد قبلا از متد Getproviders دریافت شده است
Paymentid String بلی روش پرداخت مبلغ سفارش در صورتی که مبلغ را خریدار در محل پرداخت می کند عدد 0 و در صورتی که مبلغ سفارش قبلا اخذ شده است عدد 1 را وارد نمایید
Buyer_name String بلی نام و نام خانوادگی خریدار
Buyer_Nationalcode String بلی کد ملی خریدار لطفا توجه داشته باشید در صورت داشتن کد خریدار ما می توانیم درصد برگشت کالا را به صورت دقیق تری به شما اعلام نماییم
Buyer_address String بلی آدرس پستی خریدار به صورت دقیق که قصد دارید مرسوله در آن نقطه تحویل خریدار گردد
Postalcode String بلی کد پستی 10 رقمی خریدار به صورت عددی بدون فاصله و - لطفا توجه داشته باشید که ثبت دقیق کد پستی درصد برگشت کالا را به شما دقیق تر اعلام خواهد کرد
Email String بلی آدرس ایمیل خریدار
ip_address String بلی آدرس آی پی خریدار در صورت وجود
Buyer_location String بلی موقعیت مکانی خریدار بر روی Map در صورتی که خریدار دارای لوکیشن نمی باشد این فیلد را معادل 0 قرار دهید در غیر اینصورت به صورت LAT,Long وارد شود
Sendprice String بلی نرخ هزینه ارسال مرسوله این نرخ قبلا در متد Getprice دریافت شده است
Tax String بلی نرخ مالیات بر ارزش افزوده هزینه ارسال مرسوله این نرخ قبلا در متد Getprice دریافت شده است
Distribute_time String بلی زمان توزیع در صورتی که قصد دارید مرسوله در ساعت و تاریخ مشخصی توزیع گردد برای مثال 1 بهمن سال 96  ساعت 16 توزیع شود : 1396110116
Insurance String بلی چنانچه قصد دارید کالا را بیمه نمایید این فیلد را معادل 1 و در غیر اینصورت این فیلد را معادل 0 قرار دهید
Sendprice_discount String بلی تخفیفات فاکتور:   0: بدون تخفیف باشد.     1:هزینه ارسال مرسوله تخفیف داده شود.

 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت",
	"Output": [{
		"Status": "وضعیت سفارش",
		"Barcode": "بارکد رهگیری فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما",
		"Nationalverify": "تایید کد ملی",
		"Rejectrate": "درصد احتمال برگشت مرسوله",
		"Sendprice": "نرخ هزینه ارسال",
		"Tax": "مالیات ارزش افزوده هزینه ارسال",
		"Insurance": "حق بیمه مرسوله",
		"Serviceid": "سرویس مورد استفاده",
		"Servicelogo": "لوگو شرکت حمل کننده کالا",
		"Carierbarcode": "بارکد رهگیری شرکت حمل",
		"Ussdcode": "شماره کد پرداخت USSD",
		"Paymentlink": "لینک پرداخت آنلاین"
	}, {
		"Status": "وضعیت سفارش",
		"Barcode": "بارکد رهگیری فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما",
		"Nationalverify": "تایید کد ملی",
		"Rejectrate": "درصد احتمال برگشت مرسوله",
		"Sendprice": "نرخ هزینه ارسال",
		"Tax": "مالیات ارزش افزوده هزینه ارسال",
		"Insurance": "حق بیمه مرسوله",
		"Serviceid": "سرویس مورد استفاده",
		"Servicelogo": "لوگو شرکت حمل کننده کالا",
		"Carierbarcode": "بارکد رهگیری شرکت حمل",
		"Ussdcode": "شماره کد پرداخت USSD",
		"Paymentlink": "لینک پرداخت آنلاین"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Barcode^Orderid^Nationalcode_verify^Reject_rate^Send_price^eTax^Insurance^Service_id^Service_logo;Result Code^Barcode^Orderid^Nationalcode_verify^Reject_rate^Send_price^eTax^Insurance^Service_id^Service_logo^Carierbarcode^USSDPayment^PaymentLink

ویرایش اطلاعات سفارش ثبت شده

به منظور ویرایش اطلاعات سفارش ثبت شده شما قادر خواهید بود از این متد استفاده بگیرید لطفا توجه داشته باشید فقط سفارشات تحت بررسی قابلیت ویرایش را خواهد داشت

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/editorder.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Orderid String بلی کد 20 رقمی بارکد که قصد دارید اطلاعات آن را ویرایش نمایید
Phone String بلی چنانچه قصد دارید همزمان با ثبت سفارش، سفارش مورد نظر را به حالت آماده به قبول در آورید این مقدار را معادل 1 و در غیر اینصورت آن را معادل 0 قرار دهید
Mobile String بلی در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
Productid String بلی کد کالا(ها) که توسط متد Addproduct ثبت شده است به همراه تعداد برای مثال فرض کنید کالای کد 1 به تعداد 4 عدد و کالای کد 3 به تعداد 7 عدد فروش رفته : 1-4,3-7
Weight String بلی وزن نهایی سفارش که در حال ثبت سفارش آن می باشید به صورت عددی و بر مبنای گرم وارد شود
Price String بلی قیمت نهایی سفارش که در حال ثبت می باشید به صورت عددی و بر مبنای ريال وارد شود
Service String بلی کد زیر سرویس که قصد دارید سفارش را توسط آن ارسال نمایید این کد قبلا از متد Getproviders دریافت شده است
Payment String بلی روش پرداخت مبلغ سفارش در صورتی که مبلغ را خریدار در محل پرداخت می کند عدد 0 و در صورتی که مبلغ سفارش قبلا اخذ شده است عدد 1 را وارد نمایید
Name String بلی نام و نام خانوادگی خریدار
Nationalcode String بلی کد ملی خریدار لطفا توجه داشته باشید در صورت داشتن کد خریدار ما می توانیم درصد برگشت کالا را به صورت دقیق تری به شما اعلام نماییم
Address String بلی آدرس پستی خریدار به صورت دقیق که قصد دارید مرسوله در آن نقطه تحویل خریدار گردد
Postalcode String بلی کد پستی 10 رقمی خریدار به صورت عددی بدون فاصله و - لطفا توجه داشته باشید که ثبت دقیق کد پستی درصد برگشت کالا را به شما دقیق تر اعلام خواهد کرد
Email String بلی آدرس ایمیل خریدار
Ipaddress String بلی آدرس آی پی خریدار در صورت وجود
Dlocation String بلی موقعیت مکانی خریدار بر روی Map در صورتی که خریدار دارای لوکیشن نمی باشد این فیلد را معادل 0 قرار دهید در غیر اینصورت به صورت LAT,Long وارد شود
Dtime String بلی زمان توزیع در صورتی که قصد دارید مرسوله در ساعت و تاریخ مشخصی توزیع گردد برای مثال 1 بهمن سال 96  ساعت 16 توزیع شود : 1396110116
Insurance String بلی چنانچه قصد دارید کالا را بیمه نمایید این فیلد را معادل 1 و در غیر اینصورت این فیلد را معادل 0 قرار دهید
Discount String بلی تخفیفات فاکتور:   0: بدون تخفیف باشد.     1:هزینه ارسال مرسوله تخفیف داده شود.
OutMood String بلی در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت",
	"Barcode": "بارکد رهگیری فلوکس",
	"Orderid": "شناسه سفارش شما",
	"Nationalverify": "تایید کد ملی",
	"Rejectrate": "درصد احتمال برگشت مرسوله",
	"Sendprice": "نرخ هزینه ارسال",
	"Tax": "مالیات ارزش افزوده هزینه ارسال",
	"Insurance": "حق بیمه مرسوله",
	"Serviceid": "سرویس مورد استفاده",
	"Servicelogo": "لوگو شرکت حمل کننده کالا"
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Barcode^Orderid^Nationalcode_verify^Reject_rate^Send_price^eTax^Insurance^Service_id^Service_logo

تغییر وضعیت مرسولات ثبت شده

جهت تغییر وضعیت سفارشات ثبت شده به وضعیت دیگر شما می توانید از این متد استفاده نمایید همچنین در هر بار فراخوانی قادر خواهید بود نهایتا 200 مرسوله را تغییر وضعیت دهید.

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/change.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Id String بلی بارکد و یا لیست بارکدهایی که قصد دارید وضعیت آن را تغییر دهید بارکدها را با استفاده از , از هم جدا کنید
Status String بلی وضعیت که قصد دارید مرسوله به آن تغییر کند 1 :تحت بررسی     2 :آماده قبول     15 :انصرافی     16 :تکراری
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت تراکنش",
	"Output": [{
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما"
	}, {
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Barcode^Orderid;Result Code^Barcode^Orderid

دریافت آخرین وضعیت مرسولات

جهت دریافت آخرین وضعیت مرسولات می توانید از این متد استفاده نمایید در هر بار فراخوانی نهایتا 200 بارکد قابل استعلام می باشد.

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/getstatus.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Id String بلی بارکد و یا لیست بارکدهایی که قصد دارید وضعیت آن را دریافت نمایید بارکدها را با استفاده از , از هم جدا کنید
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت تراکنش",
	"Output": [{
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Orderstatus": "وضعیت مرسوله",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما",
		"Date": "تاریخ شمسی وضعیت ثبت شده"
	}, {
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Orderstatus": "وضعیت مرسوله",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما",
		"Date": "تاریخ شمسی وضعیت ثبت شده"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Order_status^Barcode^Orderid^Status_date;Result Code^Order_status^Barcode^Orderid^Status_date

دریافت تغییر وضعیت ها بر اساس تاریخ

در این متد شما می توانید لیست مرسولات و وضعیت هایی که برای آنها در یک تاریخ خاص ثبت شده است را دریافت نمایید با استفاده از این متد سامانه، نرم افزار و یا اپلیکیشن شما همیشه همگام با فلوکس وضعیت مرسولات را خواهد داشت.

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/dayping.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Changedate String بلی تاریخی که قصد دارید اطلاعات آن به شما نمایش داده شود به صورت شمسی برای مثال: 13961107
Lid String بلی آخرین کد تغییر وضعیت نگه داری این کد جهت نمایش کدهای بعدی الزامی میباشد در ابتدا می توانید این مقدار را معادل 0 قرار دهید
Number String بلی تعداد مرسوله ای که قصد دارید در هر بار فراخوانی اطلاعات آن به شما نمایش داده شود نهایتا 500مرسوله
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت تراکنش",
	"Output": [{
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Lid": "شماره یونیک تراکنش",
		"Date": "تاریخ شمسی",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Cbarcode": "کد رهگیری کریر حمل",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما",
		"Orderstatus": "وضعیت ثبت شده",
		"Depositid": "کد تسویه مالی",
		"Orderprice": "مبلغ سفارش"
	}, {
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Lid": "شماره یونیک تراکنش",
		"Date": "تاریخ شمسی",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Cbarcode": "کد رهگیری کریر حمل",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما",
		"Orderstatus": "وضعیت ثبت شده",
		"Depositid": "کد تسویه مالی",
		"Orderprice": "مبلغ سفارش"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Lid^Status_date^Barcode^Cbarcode^Orderid^Order_status^Deposit_id^Order_price;Result Code^Lid^Status_date^Barcode^Orderid^Order_status^Deposit_id^Order_price

لیست مصادیق برگشت مرسوله

در این متد شما می توانید مصادیق برگشت مرسولات را دریافت نمایید این کدها در زمانی که شما لیست مرسولات برگشتی را به همراه دلیل فراخوانی می کنید مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت.

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/rejectexp.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت تراکنش",
	"Output": [{
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Rejectid": "کد مصداق",
		"Explain": "شرح فارسی مصداق"
	}, {
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Rejectid": "کد مصداق",
		"Explain": "شرح فارسی مصداق"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Rejectid^Explain;Result Code^Rejectid^Explain

لیست مرسولات برگشتی همراه با دلیل برگشت

در این متد شما می توانید لیست بارکدهایی که برگشت شده است را به همراه دلیل برگشت دریافت نمایید در هر بار فراخوانی شما می توانید نهایتا 200 بارکد را استعلام نمایید.

آدرس متد وب سرویس https://phelox.ir/webservice/rejectid.aspx    متدهای قابل استفاده GET , POST

پارامتر ورودی نوع الزامی توضیحات
Username String بلی کد حساب کاربری شما می باشد که در زمان عقد قرارداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت
Password String بلی کلمه عبور وب سرویس ( لطفا توجه داشته باشید کلمه عبور وب سرویس با کلمه عبور پنل الکترونیکی شما متفاوت می باشد )
Id String بلی بارکد و یا لیست بارکدهایی که قصد دارید وضعیت آن را دریافت نمایید بارکدها را با استفاده از , از هم جدا کنید
OutMood String خیر در صورتی که مقدار را معادل 2 قرار دهید خروجی به صورت آرایه Json خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی به صورت String Html می باشد
 

خروجی متد در حالت Json به شرح ذیل خواهد بود

{
	"Result": "کد وضعیت تراکنش",
	"Output": [{
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Orderstatus": "وضعیت مرسوله",
		"Rejectid": "کد مصداق برگشتی",
		"Date": "تاریخ ثبت وضعیت",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما"
	}, {
		"Status": "کد وضعیت درخواست",
		"Orderstatus": "وضعیت مرسوله",
		"Rejectid": "کد مصداق برگشتی",
		"Date": "تاریخ ثبت وضعیت",
		"Barcode": "بارکد 20 رقمی فلوکس",
		"Orderid": "شناسه سفارش شما"
	}]
}
 

خروجی متد در حالت String Html به شرح ذیل خواهد بود

Result Code^Orderstatus^Rejectid^Status_date^Barcode^Orderid;Result Code^Orderstatus^Rejectid^Status_date^Barcode^Orderid